Podmínky členství - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah

Členem Východomoravské pobočky ČSE
může být každý, kdo je členem ČSE a zároveň má odborný zájem o entomofaunu v územní působnosti pobočky, resp. v této oblasti působí. V případě zájmu o členství kontaktujte emailem předsedu pobočky. Členství v pobočce bude následně formálně odsouhlaseno výborem pobočky (výbor musí být jednohlasně pro přijetí) a žadatel bude v krátké době o tomto vyrozuměn emailem. Členové se dle svých možností účastní akcí pořádaných pobočkou, podílejí na činnosti pobočky, mají právo volit a být voleni do výboru pobočky, dávat návrhy na činnost a jinak se podílet na chodu a směřování pobočky. Zároveň členové mohou požívat dalších výhod, které vyplývají jak ze samotného členství v ČSE, tak ze členství v pobočce (jako jeden z příkladů lze uvést hromadnou žádost o výjimku ke sběru hmyzu v přírodních rezervacích podanou pouze za členy pobočky, kteří měli o toto zájem, atd.). Členové jsou o činnosti vyrozumíváni pomocí emailu i webu pobočky. Žádné zvláštní příspěvky členové neplatí (vyjma poplatku za členství v ČSE), pokud nebude v budoucnu odhlasováno jinak.

Příznivcem Východomoravské pobočky ČSE
může být každý, kdo má zájem o entomofaunu v územní působnosti pobočky, resp. v této oblasti působí, s pobočkou sympatizuje, spolupracuje s jejími členy a má zájem o účast na akcích a o činnost pořádanou pobočkou. V případě zájmu o zařazení mezi příznivce pobočky kontaktujte emailem předsedu pobočky. Zařazení mezi příznivce bude následně formálně odsouhlaseno výborem pobočky (výbor musí být jednohlasně pro přijetí) a žadatel bude v krátké době o tomto vyrozuměn emailem. Příznivci se mohou účastnit akcí pořádaných pobočkou, jsou o činnosti stejně jako členové vyrozumíváni pomocí emailu i webu pobočky. Příznivci nemohou volit ani být voleni do výboru pobočky. V případě hlasování je jejich hlas brán pouze jako poradní, nemohou využívat výhod vyplývajících z členství v pobočce. Žádné příspěvky příznivci neplatí.

Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah