2017 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Výroční zpráva o činnosti Východomoravské pobočky ČSE za rok 2017  


I. ČLENSTVO.  
Východomoravská pobočka ČSE sdružuje 31 registrovaných členů a 18 registrovaných příznivců (nečlenů ČSE), kteří se zúčastňují pořádaných akcí. Na pravidelné schůzky přicházejí i další zájemci, kteří uvažují o případném oficiálním zaregistrování mezi členy či příznivce. Pobočku vede tříčlenný výbor ve složení D. Trávníček (předseda), O. Konvička (místopředseda) a E. Ezer (člen výboru).
II. HOSPODAŘENÍ.  
Pobočka není samostatně hospodařícím subjektem, tím je Česká společnost entomologická (ČSE). Z rozpočtu ČSE je hrazen provoz webových stránek pobočky.
III. PŘEHLED ODBORNÝCH A OSTATNÍCH AKCÍ POBOČKY.  
Pravidelná setkání členů a příznivců pobočky se konají každý druhý čtvrtek v měsíci od září do dubna v salónku restaurace Myslivna ve Zlíně. V případě změny termínu konání schůzky jsou všichni s předstihem informováni mailovou poštou. V roce 2017 se uskutečnilo 8 schůzek. V rámci těchto setkání proběhly následující přednášky a filmové prezentace:
M. Veselý: Deštivá Panama s nasazením života; 12. ledna 2017.
D. Trávníček: Černá Hora má hory bílé; 9. února 2017.
R. Mlejnek: Život ve věčné tmě – o jeskynní entomofauně; 9. března 2017.
Promítnutí dokumentu Hladová Bečva z cyklu pořadů ČT „Nedej se“ a diskuze na dané téma; 13. dubna 2017.
D. Trávníček: Štěrkové lavice na řece Bečvě – refugium ohrožených druhů hmyzu; 21. září 2017.
R. Macík: Prezentace autorských filmů o speleologii; 12. října 2017.
R. Mlejnek: Významné mokřady Česka; 9. listopadu 2017.
D. Trávníček: Olgoj chorchoj, mokele mbembe a další záhadní tvorové; 14. prosince 2017.
Dne 19. srpna 2017 se uskutečnil již třetí turnaj v ping-pongu, který se podobně jako předcházející ročníky konal v Kunovicích. Zázemí poskytl člen pobočky L. Kandrnál ve svém domě a na svých pozemcích. Kromě sportovního vyžití to byla znamenitá příležitost k neformálním debatám nejenom na entomologická témata a také k lovu hmyzu na biologicky pestrém pozemku.  
Entomologické průzkumy, na kterých se v roce 2017 podíleli Členové a příznivci pobočky.  
· Entomologický průzkum v oblasti plánovaného vodního díla Skalička – přírodě blízký úsek toku řeky Bečvy a jeho okolí poblíž obce Skalička (E. Ezer, O. Konvička, D. Trávníček, K. Resl, M. Černý, V. Kohout). Vyjádření dvou členů pobočky k možné realizaci vodního díla Skalička s ohledem na výskyt zjištěných vzácných druhů hmyzu v této oblasti zaznělo v televizním pořadu „Nedej se (Hladová Bečva)“ vysílaného 2. dubna 2017. Pořad je možno shlédnout na následujícím odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/217562248410010-hladova-becva
· Průzkum části CHKO Křivoklátsko (J. Bořucký).
· Entomologický průzkum okolí Mojtína pro CHKO Strážovské vrchy. Nalovený materiál byl zpracován, determinován a přehled zjištěných druhů byl odevzdán správě CHKO (O. Konvička, E. Ezer, D. Trávníček, K. Resl, M. Černý, L. Bobot, P. Jáchymek, P. Boža, R. Macík, M. Veselý, V. Kohout).
· Entomologický průzkum lokalit Na Stráži (Bylnice) a Svatý Štěpán (násep s teplomilnou vegetací mezi silnicí a železnicí) pro CHKO Bílé Karpaty (O. Konvička, E. Ezer).
· Monitoring pestrokřídlece podražcového (Zerynthia polyxena) na Uherskohradišťsku (M. Zapletal).
· Monitoring jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v Milovickém lese (M. Zapletal).
· Monitoring okáče jílkového (Lopinga achine) na Hodonínsku (M. Zapletal).
· Monitoring bourovce trnkového (Eriogaster catax) v PP Studánkový vrch, PP Skalky u Sedlece, PP Kienberg a PR Liščí vrch, výsledky zaslány na AOPK ČR Praha a uloženy v jejich databázi NDOP (M. Zapletal a L. Zapletalová).
· Inventarizační průzkum motýlů v PP Stráň (M. Zapletal).
· Inventarizační průzkum motýlů v PP Na Jančích (M. Zapletal).
· Inventarizační průzkum motýlů v PP Pod Kozincem (M. Zapletal).
· Inventarizační průzkum motýlů v PP Jalovcová louka (M. Zapletal).
· Spolupráce při inventarizačním průzkumu motýlů na lokalitě Švýcárna - Malý Děd a NPR Praděd v CHKO Jeseníky (M. Zapletal).
· Inventarizační průzkum motýlů v  PP Terasy a PR Vrchové ve Zlínském kraji (F. Kopeček).  
· Transektové mapování motýlů s denní aktivitou v k.ú. Těšov pro Entomologický ústav v ČB (F. Kopeček).
· Mapování druhů Eriogaster catax a Zerynthia polyxena v několika čtvercích síťového mapování na JV Moravě pro AOPK (F. Kopeček).
· Monitoring změn lepidopterofauny na pozemcích v Těšově, kde probíhá řízená proměna ploch od ovocného sadu k lesostepi (F. Kopeček).
· Inventarizační průzkum brouků čeledí Curculionidae a Chrysomelidae: Alticinae v NPP Na Skále pro CHKO Litovelské Pomoraví (P. Boža).
· Determinace druhů čeledi Agromyzidae v rámci dipterologického průzkumu CHKO Brdy, Publikace výsledků ve sborníku Bohemia centralis v 1. čtvrtletí r. 2018 (M. Černý).
· Sběr a studium druhů čeledi Agromyzidae na Zlínsku a CHKO Bílé Karpaty (M. Černý).
Přednášky pro veřejnost (celkem 12)
· Svět hmyzu. ZOO Park Vyškov, Hanácký statek, v rámci akce „Hmyz na talíři“, 11. února 2017 (D. Trávníček).
· Příroda Indočíny. Gymnázium TGM Zlín – dvakrát: 6. března a 10. března 2017 (D. Trávníček).
· Vyhubená zvířata I. Klub turistů v Kroměříži, Kroměříž, 15. března 2017 (D. Trávníček).
· Vyhubená zvířata I. Akademie třetího věku v Uherském Hradišti, 16. března 2017 (D. Trávníček).
· Zeměpisné objevy, cestování a zoologie. Akademie třetího věku v Uherském Hradišti, 20. března 2017 (D. Trávníček).
· Zvířata na Zemi. Gymnázium Nový PORG v Praze Krči, 16. května 2017 (D. Trávníček).
· Bílé Karpaty – významné centrum biodiverzity hmyzu v Česku. Centrum Veronica Hostětín, 5. září 2017 (D. Trávníček).
· Štěrkové lavice na řece Bečvě – refugium ohrožených druhů hmyzu. Seminář zoologů AMG, turistická chata Cáb, 13. září 2017 (D. Trávníček).
· Závěrečná výprava společnosti Zoogeos do Albánie v roce 2017. Seminář zoologů AMG, turistická chata Cáb, 14. září 2017 (D. Trávníček).
· Vyhubená zvířata II. Klub turistů v Kroměříži, Kroměříž, 25. října 2017 (D. Trávníček).
· Olgoj chorchoj, mokele mbembe a další záhadní tvorové. Akademie 3. věku v Uherském Hradišti, Klub kultury, 16. listopadu 2017 (D. Trávníček).
· Olgoj chorchoj, mokele mbembe a další záhadní tvorové. Akademic school v Uherském Hradišti, 14. prosince 2017, 2 přednášky – 8. a 9. třída; 6. a 7. třída (D. Trávníček).
Přehled 31 publikovaných nebo k publikování akceptovaných prací v roce 2017, jejichž autory či spoluautory jsou členové a příznivci pobočky (zvýrazněni tučným písmem).
BONARI G., FAJMON K., MALENOVSKÝ I., ZELENÝ D., HOLUŠA J., JONGEPIEROVÁ I., KOČÁREK P., KONVIČKA O., UŘIČÁŘ J. & CHYTRÝ M. 2017: Management of semi-natural grasslands benefiting both plant and insect diversity: The importance of heterogeneity and tradition. Agriculture, Ecosystems and Environment 246: 243–252.
BOŘUCKÝ J. 2017: První nález tesaříka Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) (Coleoptera, Cerambycidae) v Čechách. Západočeské entomologické listy, 8: 55–57.
BOUKAL D. S., STRAKA M. & TRÁVNÍČEK D. 2017: Dryopidae (nohatcovití). Pp. 337-338. In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates.), Příroda, Praha, 36: 1-612. (In Czech and English).
EZER E. 2017: Faunistic records from the Czech Republic - 426. Coleoptera: Latridiidae. Klapalekiana,. 53: 363-364.
EZER E. 2017: Heteroceridae (hrabníkovití, nerovnočlencovití). Pp. 359-360. In: HEJDA R., FARKAČ J., CHOBOT K. (eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, Praha 36: 1–612 (in Czech and English).
EZER E. 2017: Nové zajímavé nálezy vodních brouků na východní Moravě. New interesting records of water beetles in eastern Moravia). Acta Carpathica Occidentalis, 8: in prep.
HSIAO Y., KONVIČKA O. & KO CH.-CH. 2017: Contribution to the knowledge of the family Synchroidae in the world fauna (Coleoptera, Tenebrionoidea, Synchroidae). European Journal of Taxonomy. 11: in prep.
KONVIČKA O. 2017: Derodontidae. P. 336. In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, Praha 36: 1–612 (in Czech and English).
KONVIČKA O. 2017: Melandryidae (lencovití). Pp. 383–384. In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, Praha 36: 1–612 (in Czech and English).
KONVIČKA O. 2017: Psephenidae (vejčitcovití). P. 399. In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, Praha 36: 1–612 (in Czech and English).
KONVIČKA O. 2017: Příspěvek k faunistice Agnathus decoratus (Germar, 1818) (Coleoptera: Pyrochroidae: Agnathinae) v České republice a v Řecku. (Contribution to the faunistics of Agnathus decoratus (Germar, 1818) (Coleoptera: Pyrochroidae: Agnathinae) in the Czech Republic and Greece). Acta Carpathica Occidentalis 8: in prep.
KONVIČKA O. 2017: Rhysodidae (rýhovcovití). P. 405. In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, Praha 36: 1–612 (in Czech and English).
KONVIČKA O. 2017: Rozšíření lence Orchesia fusiformis (Coleoptera: Melandryidae) v České republice. (Distribution of the false darkling beetle Orchesia fusiformis (Coleoptera: Melandryidae) in the Czech Republic). Klapalekiana 53: 135–138 (in Czech, English abstract).
KONVIČKA O. 2017: Tetratomidae. P. 447. In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, Praha 36: 1–612 (in Czech and English).
KONVIČKA O. 2017: Trogossitidae (kornatcovití). Pp. 448–449. In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, Praha 36: 1–612 (in Czech and English).
KONVIČKA O. & SITEK T. 2017: Kovařík Ampedus quercicola (Buysson, 1877) (Coleoptera: Elateridae) v České republice. (The click beetle Ampedus quercicola (Buysson, 1877) (Coleoptera: Elateridae) in the Czech Republic). Acta Carpathica Occidentalis 8: in prep.
MIKLÍN J., HAUCK D., KONVIČKA O. & ČÍŽEK L. 2017: Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic. Journal of Maps 13(2): 291–299.
MIKLÍN J., ŠEBEK P., HAUCK D., KONVIČKA O. & ČÍŽEK L. 2017: Past levels of canopy closure affect the occurence of veteran trees and flagship saproxylic beetles. Diversity and Distributions 00: 1–11. http://doi.org/10.1111/ddi.12670.
RECALDE IRURZUN J. I., KONVIČKA O. & TORRES J. L. 2017: On Osphya vandalitiae (Kraatz, 1868) and the Iberian Osphyinae (Coleoptera: Melandryidae). Heteropterus Revista de Entomología 17(1): 41–52.
RINDOŠ M., RIEDEL M., ZAPLETALOVÁ L., ZAPLETAL M., VRBA P. & KONVIČKA M. 2017: Faunistic Records from the Czech Republic - 430. Hymenoptera: Ichneumonidae.  Klapalekiana 52: 106.
SAITȎ M. & KONVIČKA O. 2017: A new species of Holostrophus (Paraholostrophus) (Coleoptera: Tetratomidae) from central Honshu island, Japan. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 66: 1–5.
STRAKA M., BOUKAL D. S. & TRÁVNÍČEK D. 2017: Hydraenidae (vodanovití). Pp. 363-366. In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates.), Příroda, Praha, 36: 1-612. (In Czech and English).
STEJSKAL R. & VÁVRA J. CH. 2017: Brouci (Coleoptera) zámeckého parku v Želeticích u Znojma
(Beetles (Coleoptera) of Želetice Castle Park, near Znojmo). Klapalekiana, 53: 341-359.
TRÁVNÍČEK D. 2017: Haliplidae (plavčíkovití). Pp. 357-358. In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates.), Příroda, Praha, 36: 1-612. (In Czech and English).
TRÁVNÍČEK D. 2017: Slíďák břehový (Arctosa cinerea) na štěrkových lavicích řeky Bečvy u obce Skalička. (The Giant Riverbank Wolf Spider (Arctosa cinerea) on gravel bars of the Bečva river near the village of Skalička). Acta Carpathica Occidentalis, 8: in prep.
TRÁVNÍČEK D., STRAKA M. & SYCHRA J. 2017: Hydrophiloidea (vodomilové). Pp. 367-370. In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates.), Příroda, Praha, 36: 1-612. (In Czech and English).
VÁVRA J. CH. & KONVIČKA O. 2017: Salpingidae. P. 408. In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, Praha 36: 1–612 (in Czech and English).
VÁVRA J. CH., KRAUS Z. & ŠKORPÍK M. 2017: Faunistic records from the Czech Republic - 432. Coleoptera: Histeridae, Mycetophagidae, Sylvanidae, Cerambycidae.  Klapalekiana, 53: 379–381.
VÍT D. 2017: Tesaříci (Cerambycidae) okolí Zlína (jihovýchodní Morava, Česká republika) (Longhorn beetles (Cerambycidae) of Zlín (south eastern Moravia, Czech Republic). Acta Carpathica Occidentalis, 8: in prep.
VRBA P., ZAPLETALOVÁ L., ZAPLETAL M. & KONVIČKA M. 2017: Pre-winter larval activity and feeding behavior of Erebia aethiops and E. cassioides in Austrian Alps. Biologia, Volume 72, Issue 11: 1334-1340 DOI: https://doi.org/10.1515/biolog-2017-0143
VONIČKA P., BRÁDKA J., GRYCZ F., LINHART M., MAJER J., MORAVEC P., RESL K. & VESELÝ P. 2017: Faunistic records from the Czech Republic - 433. Coleoptera: Carabidae.  Klapalekiana, 53: 383–387.
Recenze odborných článků a knih (celkem 4):
pro časopis Klapalekiana recenzi 1 článku zpracoval O. Konvička,
pro časopis Bohemia Centralis recenzi 1 článku zpracoval D. Trávníček,
pro časopis Acta Rerum Naturalium recenzi 1 článku zpracoval D. Trávníček,
Pro nakladatelství Academia byl zpracován recenzní posudek na rukopis knihy, která poté byla vydána v edici „zoologické klíče“ (BOUKAL M. 2017: Brouci čeledi Haliplidae (plavčíkovití) střední Evropy. Brouci čeledi Byrrhidae (vyklenutcovití) střední Evropy; zpracoval D. Trávníček.
Pobočka provozuje webovou stránku, která slouží jak pro interní komunikaci mezi členy a jejími příznivci, tak i pro prezentaci práce pobočky směrem k veřejnosti: www.vmpcse.cz
Ve Zlíně dne 17. ledna 2018 zpracoval
Dušan Trávníček
předseda pobočky
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah